Štruktúra organizácie

Vedenie a orgány spolku

Spolok je zoskupenie všetkých jeho členov, ktorých spája spoločný záujem a jeho presadzovanie. Navonok vystupuje ako “právnická osoba” a je zapísaná v centrálnom registri spolkov. Jej právna povaha je definovaná v zákone o spolkoch; jej čiastkové úlohy a ciele sú uvedené v stanovách.

Ktoré orgány nájdete v našom spolku?

Generálne zhromaždenie

Generálne zhromaždenie je stretnutím všetkých členov a najvyšším orgánom spolku. Riadne generálne zhromaždenie sa koná raz ročne a členovia na ňom prerokúvajú činnosť spolku za uplynulé a nasledujúce obdobie.

Medzi jej najdôležitejšie úlohy patrí:

 • voľba a odvolanie členov výboru a členov výboru pre kontrolene komisie
 • prijatie návrhu rozpočtu
 • prijatie a schválenie účtovnej závierky pod dohľadom kontrolné komise
 • udělování a odnímání čestného členství
 • rozhodovanie o zmenách stanov a o dobrovoľnom ukončení činnosti spolku
Výkonný výbor

Výkonný výbor sa skladá zo siedmich osôb, ktoré vymenúva najvyšší orgán spolku – generálne zhromaždenie – na dvojročné funkčné obdobie. Medzi najdôležitejšie úlohy výboru patria:

 • koordinácia činností spolku
 • príprava ročného rozpočtu, účtov a finančných výkazov
 • plánovanie a zvolávanie valného zhromaždenia
 • informovanie členov o činnosti spolku, jeho hospodárení a stave jeho financií
 • správa majetku spolku
 • rozhodovanie o prijatí a vylúčení riadnych členov spolku
Kontrolná komisia

Členov kontrolené komisie volí generálne zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Úlohou tohto orgánu je vykonávať priebežnú kontrolu hospodárenia, ako aj kontrolu stavu financií, pokiaľ ide o správnosť účtovníctva a použitie finančných prostriedkov v súlade so stanovami spolku.

Rozhodcovská komisia

Rozhodcovská komisia sa zvoláva na riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo vzťahov spolku v súlade s povinnosťami definovanými v stanovách.

Výkonný výbor

Predsedníčka spolku:          Martina Canova

1. podpredsedníčka:            Monika Caudr

2. podpredsedníčka:           Karla Zemanová

Pokladník:                             Michael Canov

Zástupca pokladníka:         Marián Jusko

Zapisovateľka:                      Miroslava Buchwald

Zástupkyňa zapisovateľky: Katarína Kytková


Kontrolná komisia:
              Harald Buschbacher, Věra Beneda

Chcete sa dozvedieť viac o našich členoch a spoznať ich aktivity v organizácii? V časti "Členská základňa" nájdete viac informácií o každom z nich.

Spojení se je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.
– Henry Ford –