Pestrá rozmanitosť

Národnostné skupiny v Rakúsku

Menšina ako celok je dynamická živá bytosť, ktorá sa neustále vyvíja a mení. Je ovplyvňovaná mnohými faktormi od historických, kultúrnych, ekonomických a sociologických aspektov. Obraz menšiny vo väčšinovej spoločnosti vytvárajú ľudia, ktorí sa aktívne zúčastňujú na živote tejto skupiny.

Rakúsko má šesť autochtónnych menšín uznaných spolkovým zákonom. Okrem Čechov a Slovákov sú to Maďari, Chorváti, Slovinci a Rómovia, ktorí sú pri rokovaniach so spolkovým kancelárstvom (BKA) zastúpení poradným zborom. V každej z týchto krajín existuje rôzny počet spolkov a organizácií s rôznymi záujmami. Všetky však majú jeden spoločný cieľ: zachovať si vlastnú identitu, jazyk a kultúru. Rakúsko podporuje oficiálne uznané národnostné skupiny prostredníctvom rôznych finančných programov.