Struktura organizace

Vedení a orgány spolku

Spolek je uskupení všech jeho členů, kteří jsou propojeni společným zájmem a jeho uskutečňováním. Navenek vystupuje jako “právnická osoba” a je zapsán v centrálním registru spolků. Jeho právní podstata je definována v zákoně o spolcích; dílčí úlohy a cíle jsou upřesněny ve stanovách.

Které orgány naleznete v našem spolku?

Generální shromáždění

Generální shromáždění je zasedání všech členů a také nejvyšší orgán spolku. Řádné generální shromáždění se koná jednou ročně a členové na ní projednávají činnost spolku za uplynulé a pro následující období.
K jejím nejdůležitějším úlohám patří:

 • volba a odvolání členů výboru spolku a členů kontrolní komise
 • přijetí návrhu rozpočtu
 • přijetí a schválení účetní závěrky pod dohledem kontrolní komise
 • udělování a odnímání čestného členství
 • rozhodování o změnách stanov a o dobrovolném ukončení činnosti spolku
Výkonný výbor

Výkonný výbor se skládá ze sedmi osob jmenovaných nejvyšším orgánem spolku – generálním shromážděním – na dvouleté funkční období. Mezi nejdůležitější úkoly výboru patří:

 • koordinování činnosti spolku
 • příprava ročního rozpočtu, účetních výkazů a účetní závěrky
 • plánování a svolávání valné hromady
 • průběžné informování členů o činnosti spolku, jeho hospodaření a o stavu financí
 • spravování majetku spolku
 • rozhodování o přijímání a vyloučení řádných členů spolku
Kontrolní komise

Členy kontrolní komise volí generální shromáždění na dobu dvou let. Úkolem tohoto orgánu je průběžná kontrola hospodaření, jakož i kontrola stavu financí s ohledem na správnost účetnictví a na použití finančních prostředků v souladu se stanovami spolku.

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise je svolávána k řešení všech sporů vyplývajících ze vztahu spolku v souladu s povinnostmi definovanými ve stanovách.

Výkonný výbor

Předsedkyně spolku:             Martina Canova

1. místopředsedkyně:             Monika Caudr

2. místopředsedkyně:            Karla Zemanová

Pokladník:                                 Michael Canov

Zástupce pokladníka:            Marián Jusko

Zapisovatelka:                          Miroslava Buchwald

Zástupkyně zapisovatelky:   Katarína Kytková


Kontrolní komise:
                    Harald Buschbacher, Věra Beneda

Chcete se dozvědět více o našich členech a seznámit se s jejich činností ve spolku? V sekci "Členové" najdete bližší informace o každém z nich.

Spojení se je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.
– Henry Ford –