Pestrá rozmanitost

Národnostní skupiny v Rakousku

Menšina jako celek je dynamický živý útvar, který se neustále vyvíjí a mění. Je ovlivněna mnoha faktory od historických, kulturních, ekonomických až po sociologické aspekty. Obraz menšiny ve většinové společnosti je vytvářen lidmi, kteří se na životě této skupiny aktivně podílejí.

V Rakousku je šest autochtonních menšin uznaných spolkovým zákonem. Kromě Čechů a Slováků jsou to Maďaři, Chorvati, Slovinci a Romové, které při jednáních se Spolkovým kancléřstvím (BKA) zastupuje poradní sbor. V každé z nich působí různý počet spolků a organizací s nejrůznějšími zájmy. Všechny však mají jeden společný cíl: usilují o zachování vlastní identity, jazyka a kultury. Rakousko oficiálně uznané národnostní skupiny podporuje prostřednictvím různých finančních programů.