Aktuality | 16.11.2022

Uskutočnili sme valné zhromaždenie

Hits: 5

Po viac ako roku sa členovia spolku zišli vo farskej sále na Kreuzherrengasse na 3. riadnom stretnutí (valnom zhromaždení). Bola pripravená prezentácia s informáciami o činnosti organizácie za uplynulé obdobie, plánom na ďalšie obdobie a priestorom na diskusiu a návrhy radových členov spolku.

Na začiatku predsedníčka spolku Martina Canova privítala všetkých prítomných a zhodnotila činnosť spolku v roku 2021. Vo svojom príhovore okrem iného zdôraznila, čo je potrebné zabezpečiť, aby bol spolok funkčný a životaschopný. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú a pomáhajú pri organizácii.

Nasledovala správa pokladníka o hospodárení spolku za uplynulý kalendárny rok a prehľad finančných darov (Karla Zemanová), správa revíznej komisie o hospodárení spolku (Harald Buschbacher a Michael Canov), správa o plnení cieľov za tento rok a plán na rok 2023 (Jana Šimková) a plnenie rozpočtu na rok 2022 (Michael Canov).

Jedným z dôležitých bodov programu bolo schválenie nových členov, ktorí požiadali o vstup do združenia. Všetky boli jednomyseľne prijaté. Sú to Renata Daryabegi, Marián Jusko, Natália Kolečková, Miriama Masarovičová, Lenka Meisl, Libor Meisl, Lucia Nemtudová, Pavla Rašnerová, Zuzana Suly, Jana Zalesňáková, Martin Zeman a Vít Zeman.

Potom bol všetkým prítomným členom predstavený nový kandidát na člena výkonného výboru. Ivana Petruželová, ktorá vykonávala funkciu zástupkyne zapisovateľa od 30. januára 2020, predložila výboru žiadosť o predčasné ukončenie funkčného obdobia a uvoľnenie z funkcie z dôvodu presťahovania sa z Rakúska, ktorej výbor vyhovel. Výkonný výbor navrhol za novú kandidátku Helenu Kramářovú, riadnu členku spolku. Proti jej zvoleniu neboli vznesené žiadne námietky a členovia jednomyseľne hlasovali za jej zvolenie.

Celé stretnutie sa nieslo v družnom duchu a priateľskej atmosfére. Zúčastnilo sa ho 24 ľudí (doterajší počet členov je 39). Na konci stretnutia sa pri občerstvení živo diskutovalo o rôznych témach.

Malé ohliadnutie za činnosťou spolku v rokoch 2021 a 2022.