Historie, současnost a budoucnost

Česká a slovenská menšina v Rakousku

Historie

Historie české i slovenské národnostní menšiny v Rakousku sahá daleko do minulosti a bádání o ní se věnovala řada historiků. Své výsledky zveřejňují ve vědeckých statích, monografiích i popularizačních textech.

Stopy existence Čechů jak v minulosti, tak v současném životě Vídně nelze přehlédnout. Česká příjmení, slova převzatá do vídeňského dialektu a jídla českého a moravského původu, která pevně zakotvila ve vídeňském jídelníčku, jsou snad nejmarkantnější známky existence české národnostní skupiny ve Vídni.

Četné významné osobnosti Rakouska mají svůj původ v české menšině, ať již byli, či jsou uvědomělými členy této menšiny, nebo plně asimilovanými příslušníky rakouské společnosti. Uvědomění si a porozumění této skutečnosti je důležitým předpokladem nejen pro pochopení vlastní identity a vlastního životního prostoru, ale i multikulturality celé Evropy.

(Zdroj: Vlasta Valeš, Die Wiener Tschechen einst und jetzt/Vídeňští Češi včera a dnes, Praha 2004, s. 137)

Současnost

Život v menšině lze přirovnat k životu ve vesnici, kde každou organizaci představuje jeden rodinný dům. Jako každá skutečná vesnice má i ta naše – menšinová – kostel, školu, několik hospod a periodika, která informují o jejím životě. Dokonce i státní média mají své vlastní pořady pro národnostní skupiny. Česká i slovenská komunita se tak může neustále rozvíjet. V menšině existuje řada spolků a organizací, které působí v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a náboženství.

Ve Vídni je nabídka českých, slovenských nebo česko-slovenských spolků široká. Působí zde pěvecký sbor, amatérské divadlo, kulturní organizace, které pořádají akce pro menšinu, folklórní a taneční skupiny, sportovní kluby, katolické sdružení a vzdělávací instituce. Mimo to jsou ve Vídni spolky, které pořádají besedy a přednášky se zajímavými osobnostmi nebo organizují prohlídky s průvodcem, příležitosti k networkingu či exkurze a výlety. Kromě těchto registrovaných organizací existuje ve Vídni mnoho zájmových skupin, které pořádají vlastní aktivity bez institucionální záštity, a také různé platformy pro výměnu informací. Vedle toho najdete ve Vídni několik restaurací, které nabízejí vynikající česká a slovenská jídla, a není ani těžké najít lékaře, právníky a překladatele se znalostí češtiny a slovenštiny.

Budoucnost

Odpověď na otázku, jak dlouho ještě bude česká menšina schopna odolávat asimilačním tlakům, je závislá na mnoha faktorech. V městském prostředí, kde žije menšina roztroušená mezi většinovým obyvatelstvem a v daleko větší míře uzavírá smíšená manželství, je rychlost asimilace vyšší než u menšin, které tvoří souvislé osídlení ve venkovském prostředí.

Důležitým faktorem, který působí na ochotu asimilovat, je image menšiny, ale i image mateřského státu u ostatního obyvatelstva v zemi, kde menšina žije.

(Zdroj: Vlasta Valeš, Die Wiener Tschechen einst und jetzt/Vídeňští Češi včera a dnes, Praha 2004, s. 137)

Jak bude menšina vypadat v budoucnosti a co o jejím životě jednou napíší historici v 22. století, závisí na úsilí a činnosti každého z nás. Pokud hledáte české nebo slovenské organizace, média nebo jiné partnery pro spolupráci ve Vídni, vybrali jsme pro vás několik užitečných odkazů.

Užitečné odkazy